Ֆինանսական հաշվետվություն/2016

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
Jump to navigation Jump to search
«Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական-հասարակական կազմակերպություն
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (2016)
Wikimedia Armenia scientific-educational NGO
Annual Financial Report (2016)
Մնացորդ առ (Balance by)
01.01.2016
68330.55 33055125.00
N Նկարագրություն (Description) Գումար (Sum)
USD AMD
1 Մուտքեր (Revenues) 239192.12 115041124.49
2 Ծախսեր (Expanses)
2.1 Աշխատավարձ (Salary) 31831.06 15364175
2.2 Վճարված հարկեր (Taxes) 11578.38 5535153.00
2.3 Տրանսպորտային ծառայություն (Transportation services) 8311.75 974800.00
2.4 Գործուղում (Business trips) 8615.56 4141001.48
2.5 Հյուրերի հետ կապված ծախսեր (Accommodation services) 7006.43 338700.00
2.6 Ավիատոմսեր (Flight tickets) 28337.21 13547279.00
2.7 Իրավաբանական և աուդիտ ծառայություններ (Legal and audit services) 6813.49 3260000.00
2.8 Ապրանքների ձեռքբերում (Good purchases) 18178.15 8701995.00
2.9 Ճամբարային ծախսեր (Wikicamp expanses) 70321.04 34320500.00
2.10 Տարածքի պահպանություն (Office space service) 2428.65 1164268.00
2.11 Էլեկտրաէներգիայի դիմաց (Electricity bills) 1011.77 489282.66
2.12 Մաքրության համար (Cleaning service) 876.96 420000.00
2.13 Բանկային ծառայություններ (Bank services) 415.94 203723.89
2.14 Կոմունալ և այլ ծառայություններ (Other utility service bills) 325.02 157703.00
2.15 Այլ ծախսեր (Other expanses) 144.11 69350.00
2.16 ՀԴՄ կտրոններով ծախսեր (Expanses via CCM) 10021.90 4802218.00
2 Ընդամենը ծախսեր (Total Expanses) 206217.42 99490149.03
3 Մնացորդ (Balance) 101305.18 48606109.00
4 Փոխարժեքային տարբերություններ (Exchange rate differences) -4198.33 -1612420
Մնացորդ առ (Balance by) 31.12.2016 97106.85 46993689.00