Կանոնադրություն

Վիքիմեդիա Հայաստան-ից
(Վերահղված է Bylaw-urlից)
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Armenia logo.svg

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության

OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 1. Ընդհանուր դրույթներ  
1.1.«Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Կազմակերպություն) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց (այսուհետ` ֆիզիկական անձ) և (կամ) իրավաբանական անձանց հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ՝ առանց անդամության սահմանափակման:
1.2.Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենսդրության, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման վրա:
1.3.Կազմակերպությունը գործում է օրինականության, խտրականության բացառման, բարեխղճության, անդամների շահերի ընդհանրության, ինքնակառավարման, անդամության կամավորության, հաշվետվողականության, իրավահավասարության և հրապարակայնության սկզբունքներով:
1.4.Կազմակերպությունը չի հետապնդում քաղաքական նպատակներ, չի հարում որևէ քաղաքական հոսանքի:
1.5.Կազմակերպության աշխատանքային լեզուներն են` հայերենը և անգլերենը:
1.6.Կազմակերպության պատկերանիշը (լոգոն) Վիքիմեդիա Հիմնադրամի և նրա մասնաճյուղերի լոգոն է` սև կիսաշրջանագիծ, ընդհատված մասում սև շրջան, մեջտեղում երկու սև սեգմենտներ, ներքևում` WIKIMEDIA ARMENIA կամ Վիքիմեդիա Հայաստան կամ WIKIMEDIA AM կամ WMAM:
1.7.Կազմակերպության անվանումն է.
• հայերեն լրիվ` «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպություն,
• հայերեն կրճատ` «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ
• անգլերեն լրիվ` “Wikimedia Armenia” Scientific-Educational Non-Governmental Organization,
• անգլերեն կրճատ` “Wikimedia Armenia” NGO:
1.8․Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում` այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ ստեղծելով առանձնացված ստորաբաժանումներ:
1.9․Կազմակերպության գործունեության հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0023, Արշակունյաց պողոտա, շենք 4, 4-րդ հարկ:
1.10․Կազմակերպության գործունեությունն անժամկետ է:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 2. Առաքելությունը, գործունեության նպատակները և շահառուների խմբերը  
2.1․Կազմակերպության առաքելությունն է` համագործակցությամբ ազատ գիտելիք ստեղծելու գաղափարները և ունակությունները հասանելի դարձնել յուրաքանչյուրին:
2.2․Կազմակերպության տեսլականն է` Հայաստանը Վիքիմեդիա նախագծերի միջոցով դարձնել միջազգայնորեն ճանաչելի և կրթության, գիտելիքի զարգացման միասնական հարթակ:
2.3․Կազմակերպության հիմնական նպատակներն են՝
• աջակցել գիտելիքի և կրթության զարգացմանը Հայաստանում` ստեղծելով և տարածելով ազատ բովանդակությամբ նյութեր,
• աջակցել գիտելիքի մատչելիության հավասար հնարավորություններ ապահովելուն,
• աջակցել ազատ բովանդակության ձեռքբերմանն ու տարածմանը հատկապես Վիքիմեդիայի տարբեր նախագծերի միջոցով,
• աջակցել ազատ բովանդակության հասարակական, մշակութային և գործնական տեսակետների քննարկմանը և հետազոտությանը,
• աջակցել կամավորական աշխատանքների ինստիտուտի զարգացմանը, համայնքային կյանքի ակտիվացմանը,
• կազմակերպել վիքիկոնֆերանսներ, հավաքներ, աջակցել վիքիտեխնոլոգիաների ներդրմանը և տարածմանը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս,
• կազմակերպել վիքիճամբարներ, աշխատաժողովներ, համաժողովներ, մրցույթներ, վիքիմեդիա նախագծերի տարածմանն ուղղված այլ թեմատիկ միջոցառումներ, հիմնադրել և վարել վիքիակումբներ՝ ներգրավելով վիքիխմբագիրներ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախի Հանրապետությունից, այնպես էլ արտասահմանյան տարբեր երկրներից,
• կրթության ոլորտի աշխուժացման և զարգացման նպատակով աշակերտների/ուսանողների և այլ անձանց ընդգրկվածությամբ տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպում,
• խթանել գիտելիքի և կրթության տարածմանը, նպաստել իրազեկվածությանը և կրթության որակի բարձրացմանը կրթությանն առնչվող տարաբնույթ մրցանակների, արժեքավոր նվերների, գրքերի և այլ իրերի հանձնման, ինչպես նաև տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման միջոցով:
• ապահովել արտասահմանյան և հայաստանյան ներկայացուցիչների Հայաստանի Հանրապետությունում և/կամ օտարերկրյա պետություններում տարաբնույթ վիքիմիջոցառումներին մասնակցությունը և/կամ դրանց նախաձեռնմանը/կազմակերպմանը:
2.4․Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնելու ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ նպատակով տնօրինելու իր գույքը և գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու առևտրային կազմակերպություն կամ դառնալ նրա մասնակից:
2.5․Կազմակերպությունն իր կանոնադրական նպատակներին համապատասխան ունի շահառուներ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով կարող է իր աշխատանքներում ներգրավել կամավորների:
2.6․Կազմակերպության հնարավոր շահառուների խմբերն են.
• «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության անդամներ,
• ակտիվ վիքիխմբագիրներ Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախի Հանրապետությունից և արտասահմանյան երկրներից առանց տարիքային, սեռային և այլ սահմանափակման,
• վիքիակումբներ, դրանց անդամներ, ակումբների համակարգողներ, վիքիճամբարների մասնակիցներ,
• Վիքիմեդիա հիմնադրամի և Կազմակերպության նախագծերի մասնակիցներ,
• վիքիշարժումը տարածող յուրաքանչյուր ոք,
• գիտական-կրթական, տեխնոլոգիական գործունեությամբ զբաղվող ցանկացած իրավաբանական և ֆիզիկական անձ:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 3. Կազմակերպությանն անդամագրվելու և անդամությունը դադարեցնելու կարգը։ Կազմակերպության անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները  
3.1․Կազմակերպության անդամ կարող են դառնալ Կազմակերպության նպատակներն ու գործունեությունը համակրող, Կազմակերպության գործունեությանն աջակցելու պատրաստակամություն ունեցող, Կազմակերպության կանոնադրության դրույթներն ընդունող Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, արտասահմանյան երկրների իրավաբանական անձինք, 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք, որոնք առնվազն մեկ տարի ներգրավված են Կազմակերպության գործունեության որևէ ոլորտում:
3.2․Կազմակերպության անդամ դառնալու, պատվավոր անդամի կոչում ստանալու, անդամությունից դուրս գալու կամ անդամության դադարեցման, անդամավճարների նախատեսման դեպքում վճարման չափի և կարգի, անդամների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերի կիրարկման կարգը, անդամների իրավունքների և պարտականությունների առանձնահատկությունները սահմանվում են Կազմակերպության համապատասխան կանոնակարգով (այսուհետ՝ Կանոնակարգ), որն ընդունվում է Խորհրդի կողմից ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
3.3․Կազմակերպությանն անդամանգրվելը և անդամությունից հեռացումը կատարվում է որոշման հիման վրա, որը կայացնելու իրավասությունը վերապահված է Խորհրդին:
Կազմակերպության այն անդամը, որը պարբերաբար խախտում է սույն կանոնադրության դրույթները կամ չի կատարում Կազմակերպության ղեկավար մարմինների պարտադիր կատարման ենթակա որոշումները՝ Խորհրդի որոշմամբ հեռացվում է անդամությունից: Վերստին նրա անդամագրումը կատարվում է ընդհանուր հիմունքներով:
3.4․Կազմակերպության անդամ դառնալու համար անձը ներկայացնում է դիմում (իրավաբանական անձի դեպքում իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշում), որի ձևը հաստատում է Խորհուրդը: Խորհուրդն անդամության մասին որոշում կայացնում է Խորհրդի որոշումներ ընդունելու ընդհանուր կարգով:
3.5․Կազմակերպության անդամի անդամությունը դադարում է, եթե նա
3.5․1․անդամությունը դադարեցնելու մասին դիմում է ներկայացրել,
3.5․2․չի կատարել և/կամ խախտել է իր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ և կանոնակարգերով սահմանված պարտավորությունները,
3.5․3․առանց հարգելի պատճառի երկու անգամ անընդմեջ չի մասնակցել Համաժողովին,
3.5․4․անդամավճարի վճարման պարտադիրության դեպքում խուսափել է վճարման պարտականությունից,
3.5․5․ի հայտ են եկել փաստեր, որ նա անդամակցելու պահին չի համապատասխանել ներկայացվող պահանջներին և/կամ անդամության հայտում ներկայացրել է կեղծ կամ ոչ արժանահավատ տեղեկություններ,
3.5․6․կատարել է գործողություն/ներ, որի/որոնց արդյուքնում Կազմակերպությանը պատճառվել է նյութական վնաս և/կամ վնաս է հասցվել Կազմակերպության համբավին և/կամ նրա գործողությունները չեն համապատասխանել Կազմակերպության կանոնադրությանն ու նպատակներին, անկախ գործողության կատարման ժամանակից:
3.5․7․վճարովի ծառայությունների մատուցման կամ ժամկետային և/կամ մշտական հիմունքներով աշխատանքային պայմանագրով վարձատրություն/աշխատավարձ է ստանում Կազմակերպությունից, եթե նման ծառայության և/կամ աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը գումարային վեց ամսից ավելի է առաջին պայմանագրի կնքման պահից մեկ տարվա ընթացքում։
3.5․8․դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա ճանաչվել է անգործունակ, անհայտ բացակայող կամ հայտարարվել է մահացած,
3.5․9․մահացել է:
3.6․Խորհուրդն ընդունում է որոշում Կազմակերպության անդամի լիազորությունների դադարեցման մասին՝ որոշումներ ընդունելու ընդհանուր կարգով, բացառությամբ 3.5. կետի 3.5.7, 3.5.8 կամ 3.5.9 ենթակետերի, որոնք գործում են ավտոմատ կերպով: Բացառությամբ 3.5. կետի 3.5.7, 3.5.8 կամ 3.5.9 ենթակետերի, անդամին տրվում է հնարավորություն ներկայացնելու գրավոր բացատրություն: Բացատրություն չներկայացնելը հիմք չէ Խորհրդի կողմից որոշում ընդունելու համար:
3.7․Կազմակերպության անդամը՝ որոշումների կայացման ընթացքում զրկվում է ձայնի իրավունքից, եթե Կազմակերպության անդամի կողմից որոշման կայացումը համընկնում է վեց ամսից պակաս ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքային պայմանագրով վարձատրություն ստանալու ընթացքի հետ:
3.8․Կազմակերպությանն անդամությունը դադարեցված անձը Կազմակերպությունում կարող է վերաանդամագրվել ընդհանուր հիմունքներով՝ անդամությունը դադարեցնելուց մեկ տարի հետո, բացառությամբն 3.5.7 կետի, որի դեպքում անդամության դադարեցման հիմք հանդիսացող հանգամանքի վերացումից մեկ տարի հետո ավտոմատ վերականգնվում է դիմումի հիման վրա։ Դիմումը պետք է ներկայացվի մեկ տարին լրանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում։
3.9․Կազմակերպության անդամն իրավունք ունի`
3.9․1․ընտրել և ընտրվել Կազմակերպության կառավարման կամ վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում,
3.9․2․Կազմակերպության աշխատանքները բարելավելու նպատակով նրա ղեկավար մարմիններին ներկայացնել դիմումներ, բողոքներ և առաջարկություններ,
3.9․3․տեղեկություն ստանալ Կազմակերպության գործունեության մասին` ըստ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` «Օրենք»),
3.9․4․դուրս գալ Կազմակերպությունից,
3.9․5․անձամբ կամ լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, իրավաբանական անձի դեպքում լիազոր ներկայացուցչի միջոցով ներկա գտնվել Կազմակերպության անդամների ընդհանուր ժողովին կամ կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստերին, ընդ որում` Կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ Համաժողովում ունի մեկ ձայնի իրավունք Համաժողովի քննարկման առարկա ցանկացած հարցի վերաբերյալ, բացառությամբ ձայնի իրավունքից զրկման դեպքերի:
3.9․6․մասնակցել Կազմակերպության կողմից կազմակերպված միջոցառումներին, եթե նման միջոցառումների բնույթին համապատասխանում է մասնակցելու իրավունքը,
3.9․7․Կազմակերպության խնդիրներն ու նպատակներն իրագործելու համար օգտվել Կազմակերպության գույքից՝ ստանալով թույլտվություն պատասխանատու մարմիններից,
3.9․8․Խորհրդի համաձայնությամբ օգտվելու Կազմակերպության ծառայություններից,
3.9․9․Կազմակերպության ղեկավար մարմինների ոչ կանոնադրական գործունեության դեմ գրավոր բողոք ներկայացնել Կազմակերպության համաժողովին, վերստուգող մարմնին, այլ ղեկավար մարմիններին կամ դատարան,
3.9․10․իրականացնելու օրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներ:
3.10․Կազմակերպության անդամը պարտավոր է.
3.10․1․հոգ տանել Կազմակերպության հեղինակության մասին,
3.10․2․մասնակցել Կազմակերպության աշխատանքներին,
3.10․3․կատարել Կազմակերպության կանոնադրության պահանջները և կառավարման մարմինների որոշումները,
3.10․4․պահպանել Կազմակերպության գույքը, միաժամանակ փոխհատուցելու իր կողմից ուղղակիորեն հասցված նյութական վնասը,
3.10․5․իր գործողություններով պահպանել Կազմակերպությունում առկա բարոյահոգեբանական մթնոլորտը,
3.10․6․պահպանել Կազմակերպության կառավարման մարմինների որոշումների բողոքարկաման սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգը, թույլ չտալ Կազմակերպության ներսում կատարվող գործընթացների վերաբերյալ տեղեկության տարածում երրորդ անձանց կամ կազմակերպությունների,
3.10․7․անդամավճարի վճարման պարտականություն նախատեսվելու դեպքում վճարել անդամավճարը,
3.10․8․տեղեկացնել Խորհրդին անձնական տեղեկատվության (անձնագրային տվյալներ, բնակության հասցե, էլ. հասցե, հեռախոսահամար և այլն) փոփոխության մասին, տվյալ փոփոխությունից հետո առավելագունը 1 /մեկ/ ամսվա ընթացքում,
3.10․9․բարեխղճորեն կատարել իր վրա դրված պարտականությունները,
3.10․10․չբացահայտել Կազմակերպության գաղտնի տեղեկությունները: Գաղտնիության պարտավորության խախտումը կարող է առաջացնել պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
3.11․3․10-րդ կետով սահմանված պարտականություններից ցանկացած առնվազն մեկի խախտումը կարող է հանգեցնել անդամության դադարեցման:
3.12․Կազմակերպության անդամը Կազմակերպության սեփականության նկատմամբ բաժնային իրավունք չունի:
3.13․Կազմակերպության անդամությունից բխող այլ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են կանոնակարգերով:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 4․ Կազմակերպության իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը  
4.1․Կազմակերպությունն իր կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներն իրականացնելու համար օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի`
4.1․1․իր անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող.
4.1․2․ստեղծելու այլ կազմակերպություն կամ լինելու նրա մասնակից.
4.1․3․բացելու բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում` Հայաստանի Հանրապետության դրամով և (կամ) արտարժույթով.
4.1․4․տեղեկատվություն տարածել իր գործունեության մասին,
4.1․5․կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ,
4.1․6․օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնել ու պաշտպանել իր և իր անդամների ինչպես նաև կամավորների և շահառուների իրավունքներն ու օրինական շահերն այլ կազմակերպություններում, դատարանում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում,
4.1․7․համագործակցել տեղական, օտարերկրյա և/կամ միջազգային առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև՝ համակարգված գործունեություն ծավալելու, ընդհանուր շահեր ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով այդ կազմակերպությունների հետ ստեղծել կազմակերպություն կամ անդամակցել նրանց ստեղծած կազմակերպությանը՝ պահպանելով իր ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի կարգավիճակը,
4.1․8․սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, հիմնարկներ,
4.1․9․կանոնակարգերով սահմանված կարգով ստեղծել ակումբներ, գրասենյակներ և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,
4.1․10․կատարել օրենքով չարգելված այլ գործողություններ:
4.2․Կազմակերպությունը կարող է ունենալ կնիք հայերեն և անգլերեն գրառումներով:
4.3․Կազմակերպությունը պարտավոր է`
4.3․1․Կազմակերպության անդամի պահանջով 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում նրան հնարավորություն տալ ծանոթանալու Կազմակերպության կանոնադրությանը և օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթերին։ Եթե հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո` 30-օրյա ժամկետում, որի մասին հարցումը ստանալուց հետո` 5-օրյա ժամկետում, գրավոր տեղեկացվում է դիմողին` նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը:
4.3․2․օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և հաշվապահական հաշվառում,
4.3․3․վարել իր անդամների և կամավորների հաշվառումը,
4.3․4․Կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունների, ինչպես նաև վերակազմակերպման կամ լուծարման դեպքերում` օրենքով սահմանված կարգով դիմել Գործակալություն.
4.3․5․Օրենքի պահանջների կատարումը ստուգելու համար Պետական եկամուտների կոմիտեի պատճառաբանված պահանջով ողջամիտ ժամկետում նրան տրամադրել իր կառավարման մարմինների որոշումների պատճենները կամ գործունեության մասին այլ փաստաթղթեր:
4.3․6․Եթե հաշվետու տարվա ընթացքում պետական կամ համայնքային միջոցներից ֆինանսավորվել է 10 միլիոն և ավելի Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով, ապա այդ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ Պետական եկամուտների կոմիտեի սահմանած հաշվետվությունը, որպես հատուկ նպատակի ֆինանսական հաշվետվություն, ենթարկվել պարտադիր աուդիտի` «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքի համաձայն:
4.3․7․իր գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները ներկայացնել Կազմակերպության գործադիր մարմնի հաստատմանը` ապահովելով այդ հաշվետվությունների հրապարակայնությունը.
4.3․8․ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:
4.4․Անօրինական գործունեություն ծավալելու համար Կազմակերպությունը և նրա պաշտոնատար անձինք կրում են օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:
4.5․Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր անդամների պարտավորությունների համար, իսկ վերջիններս պատասխանատվություն չեն կրում Կազմակերպության պարտավորությունների համար:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 5․ Կազմակերպության կառուցվածքը և կառավարման կարգը  
5.1․Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են Համաժողովը, Խորհուրդը, Նախագահը:
5.2․Կազմակերպության անդամը, որն ընդգրկված է նրա մշտապես գործող մարմիններից որևէ մեկում, չի կարող միաժամանակ ընտրվել Կազմակերպության այլ մարմիններում:
5.3․Կազմակերպությունն առանց լիազորագիր կարող է ներկայացնել ինչպես Նախագահը, այնպես էլ Կազակերպության խորհրդի նախագահը:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 6․ Համաժողով  
6.1․Կազմակերպության բարձրագույն մարմինը Կազմակերպության անդամների Համաժողովն է: Համաժողովն ունի Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող ցանկացած հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունք:
6.2․Համաժողովը լինում է հերթական և արտահերթ:
6.3․Հերթական համաժողովը գումարվում է երեք տարին մեկ անգամ: Համաժողովը հրավիրվում է Կազմակերպության խորհրդի կողմից՝ անդամների համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռահաղորդակցության միջոցների կիրառմամբ՝ կազմելով համապատասխան արձանագրություն: Խորհուրդը որոշում է համաժողովի անցկացման օրը, ժամը, տեղը, ձևաչափը, ինչպես նաև Համաժողովի օրակարգի նախնական տարբերակը: Խորհուրդն այդ մասին նախապես Համաժողովից ոչ ուշ քան 10 /տասն/ օր առաջ պատվիրված նամակով կամ էլեկտրոնային եղանակով կամ զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ օրենքով սահմանված այլ եղանակներով ծանուցում է Կազմակերպության անդամներին կամ կառույցներին Համաժողովի անցկացման օրվա, ժամի, տեղի, ձևաչափի և նախնական օրակարգի մասին: Կազմակերպության խորհուրդը պետք է միջոցներ ձեռնարկի հավաստվելու, Կազմակերպության անդամների կողմից ծանուցման ստանալու փաստը*1 (հեռախոսազանգ, նամակի/կամ էլ. հաղորդագրության կրկնակի ուղարկում և այլ ցանկացած միջոց): Կազմակերպության պաշտոնական կայքում տեղադրված ծանուցումը համարվում է պաշտոնական ծանուցում:
6.4․Արտահերթ համաժողով գումարվում է.
• Կազմակերպության խորհրդի,
• Կազմակերպության անդամների առնվազն մեկ երրորդի,
• Վերստուգող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ. Կազմակերպության խորհրդի միջոցով հերթական համաժողովի գումարման համար նախատեսված կարգով՝ հաշվի առնելով արտահերթ համաժողովի գումարման առանձնահատկությունները,
• Գործադիր մարմնի նախաձեռնությամբ։
6.5․Կազմակերպության արտահերթ համաժողովը գումարվում է 6.4. մասով նախատեսված նախաձեռնությունից ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում: Արտահերթ համաժողովի մասին անդամները պետք է ծանուցվեն արտահերթ համաժողով անցկացնելու օրվանից առնվազն 5 օր առաջ:
6.6․Համաժողովն իրավազոր է (քվորումն ապահովված է), եթե գումարվել է Օրենքին և Կազմակերպության կանոնադրությանը համապատասխան, և Ժողովին մասնակցում է Կազմակերպության բոլոր անդամների կեսից ավելին անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով: Համաժողովի անցկացման համար քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է նույն օրակարգով նոր համաժողովի գումարման տարին, ամիսը և օրը, որի մասին ծանուցվում են Կազմակերպության բոլոր անդամները:
6.7․Համաժողովի աշխատանքը ղեկավարում է Համաժողովի նախագահողը։ Համաժողովի նախագահողը և քարտուղարն ընտրվում են Համաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, տվյալ նիստի շրջանակներում:
6.8․Համաժողովի արդյունքում կազմվում է արձանագրություն, տվյալ Համաժողովի ընթացքում ընտրված քարտուղարի կողմից: Արձանագրությունը կազմվում է Համաժողովի ավարտից 10 (տասը) օրվա ընթացքում, ստորագրում են Համաժողովի նախագահողը և քարտուղարը: Արձանագրությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
• Համաժողովի գումարման կամ կազմակերպման օրը և վայրը,
• Համաժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող և Համաժողովին մասնակցած անձանց անունները, ազգանունները, իսկ մասնակիցների թիվը տասից ավելի լինելու դեպքում` միայն Համաժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող և Համաժողովին մասնակցած անձանց քանակը,
• Համաժողովի օրակարգը,
• Համաժողովի ընթացքում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքները, Համաժողովի ընդունած որոշումները,
• Համաժողովի նախագահողի և քարտուղարի անունը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
6.9․Համաժողովի արձանագրությունները և հաշվետվությունները պահպանվում են 5 տարի։
6.10․Համաժողովն իրավասու է՝
6.10․1․կատարելու Կազմակերպության կանոնադրությունում փոփոխություններ կամ լրացումներ կամ նոր խմբագրությամբ հաստատելու կանոնադրությունը, ստեղծելու այլ իրավաբանական անձ, որոշումներ ընդունելու այլ կազմակերպությունում Կազմակերպության մասնակցության մասին, հաստատելու Կազմակերպության կառուցվածքը,
6.10․2․դադարեցնելու Կազմակերպության մարմինների իրավական ակտերի պահանջներին և Կանոնադրությանը հակասող որոշումների գործողությունը,
6.10․3․ընդունելու որոշում Կազմակերպության վերակազմակերպման մասին,
6.10․4․ընդունելու որոշում Կազմակերպությունը լուծարելու մասին, բացառությամբ դատարանի վճռով լուծարվելու դեպքերի,
6.10․5․երեք տարին մեկ հաստատելու Կազմակերպության մարմինների կողմից նախորդող տարվա ընթացքում հաստատված Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները,
6.10․6․ընտրելու կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարին՝ Կազմակերպության նախագահին, Խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի անդամներին,
6.10․7․իրականացնելու Oրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
6.11․Համաժողովը որոշումներ է ընդունում Համաժողովին անձամբ կամ լիազորագրով մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ։
6.12․Եթե Համաժողովում քննարկվում է Համաժողովի որևէ անդամի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր և ընտանիքի այլ անդամ) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, ապա Համաժողովի տվյալ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում:
6.13․Համաժողովի աշխատանքներին Կազմակերպության նախագահի կամ Կազմակերպության խորհրդի նախագահի համաձայնությամբ կարող են ներկա գտնվել նաև Կազմակերպության անդամ չհանդիսացող անձինք` դիտորդի կարգավիճակով: Նրանց վրա նույնպես տարածվում են Կազմակերպության անդամներին վերաբերվող գաղտնիության դրույթները:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 7․ Խորհուրդ  
7.1․Կազմակերպության ընթացիկ կառավարման մարմինը Կազմակերպության Խորհուրդն է (այսուհետ՝ Խորհուրդ): Խորհրդն ընտրվում է Կազմակերպության Համաժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով, ղեկավարում է Կազմակերպությունը հերթական Համաժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում և գործում է հասարակական հիմունքներով:
7.2․Խորհրդի անդամների թիվը սահմանում է Համաժողովը նվազագույնը 4, առավելագույնը 7 անդամի կազմով: Խորհրդի անդամը կարող է ընտրվել Կազմակերպությունում առնվազն մեկ տարի անդամակցող ֆիզիկական անձը կամ Կազմակերպության գործունեությանը լուրջ աջակցություն ունեցող, սակայն Կազմակերպության անդամ չհանդիսացող ֆիզիկական անձը, որն ընդգրկված չէ Կազամակերպության այլ մարմիններում և Կազմակերպության աշխատակազմում:
7.3․Խորհրդի անդամներն ընտրվում են քվեարկության միջոցով (որի ձևը՝ բաց կամ գաղտնի (փակ) ընտրում է Համաժողովը) համաձայն Կանոնադրության: Ընտրված են համարվում առավել շատ ձայներ հավաքած թեկնածուները։ Ձայների հավասարության դեպքում կատարվում է ընտրություն հավասար ձայներ հավաքած թեկանածուների միջև, ընդհանուր կարգով: Խորհուրդը կարող է ունենալ նաև պատվավոր անդամներ, առանց քվեարկելու (ձայնի) իրավունքի, որի առանձնահատկությունները և կարգը սահմանվում են կանոնակարգով, որը ընդունվում է Խորհրդի կողմից:
7.4․Խորհուրդը պաշտոնավարում է ընտրվելուց անմիջապես հետո երեք տարի ժամկետով, մինչև հաջորդ ընտրությունները: Պաշտոնաթող խորհրդի անդամները կարող են նորից վերընտրվել նոր խորհրդի կազմում:
7.5․Խորհրդի անդամի լիազորությունների ժամկետը լրանում է նրա ընտրության օրվան հաջորդող 3-րդ տարվա նույն օրը: Եթե նախքան այդ օրը Խորհրդի կազմը չի ձևավորվել, Խորհուրդը շարունակում է գործել մինչև հաջորդ Խորհրդի կազմի ձևավորումը:
7.6․Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են, եթե՝
7.6․1․նա հրաժարականի մասին գրավոր դիմում է ներկայացրել,
7.6․2․նա կատարել է այնպիսի գործողություն, որը վնասել է Կազմակերպության հեղինակությանը, պատճառել է նյութական վնաս, կամ հայտնաբերվել է շահերի բախման վիճակում գտնվելու փաստ,
7.6․3․վեց ամսվա ընթացքում երեք անգամ՝ առանց հարգելի պատճառի չի մասնակցել Խորհրդի նիստերին:
7.6․4․ի հայտ են եկել փաստեր, որ ընտրվելու պահին նա չի համապատասխանել ներկայացվող պահանջներին,
7.6․5․նա մահացել է կամ դատարանի վճռով ճանաչվել է մահացած կամ անհայտ բացակայող կամ անգործունակ:
7.7․Համաժողովն ընդունում է որոշում Խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցման մասին, բացառությամբ 7.6 կետի 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4. 7.6.5 ենթակետերի, որոնք գործում են ավտոմատ կերպով: Բացառությամբ 7.6 կետի 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4. 7.6.5 ենթակետերի Խորհրդի անդամին տրվում է հնարավորություն ներկայացնելու գրավոր բացատրություն, եթե նա չի ներկայացնում բացատրություն, ապա լիազորությունների դադարեցման մասին որոշումն ընդունվում է առանց բացատրության:
7.8․Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են Խորհրդի Նախագահի կողմից երկու ամսվա ընթացքում նվազագույնը մեկ անգամ՝ անդամների համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռահաղորդակցության միջոցների կիրառմամբ: Խորհրդի նիստերը կարող են գումարվել Կազմակերպության Նախագահի, Վերստուգող Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Խորհրդի նախագահի կողմից:
7.9․Խորհրդի նախագահը նիստ գումարելուց առնվազն 3 օր առաջ ծանուցում է Խորհրդի անդամներին նիստի անցկացման վայրի և ժամի մասին՝ նշելով այն հարցերի շրջանակը, որը քննարկվելու է նիստի ընթացքում: Ծանուցումը կարող է ուղարկվել ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ փոստային եղանակով:
7.10․Խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է Խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Խորհուրդը որոշումներ է կայացնում քվեարկությամբ՝ նիստին ներկա Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Եթե քվեարկության ժամանակ ձայները բաշխվել են հավասար, ապա Խորհրդի նախագահի ձայնը համարվում է որոշիչ:
7.11․Կազմակերպության խորհրդում քվեարկությունը կարող է կատարվել լիազորագրով՝ տրված Խորհրդի անդամներից որևէ մեկին:
7.12․Խորհրդի դռնբաց նիստերին կարող են մասնակցել Կազմակերպության կառավարման մարմինները, Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները, Կազմակերպության անդամները և աշխատակիցները։ Նիստերին ներկա անձինք պարտավորվում են չհրապարակել նիստի ընթացքում իրենց հայտնի դարձած այն տեղեկատվությունը, որը համարվում է գաղտնիք, հակառակ դեպքում կրում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ Կանոնադրությամբ նախատեսված պատասխանատվություն:
7.13․Խորհուրդն իրավասու է՝
7.13․1․ներկայացնելու առաջարկություններ Համաժողովին՝ վերջինիս բացառիկ իրավասությանը վերաբերող հարցերի առնչությամբ,
7.13․2․որոշումներ ընդունելու Կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումներ կամ հիմնարկներ ստեղծելու և դրանց կանոնադրությունները հաստատելու մասին,
7.13․3․Կազմակերպության աշխատանքների կազմակերպման նպատակով կազմավորել հանձնաժողովներ և կարգավորել դրանց գործունեության կարգը,
7.13․4․ընդունելու Կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող կանոնակարգեր,
7.13․5․ընդունելու Կազմակերպության անդամների և անդամությունից հեռացնելու (հիմքերը և կարգը սահմանվում են Կանոնադրությամբ և կանոնակարգերով) հետ կապված հարցերի վերաբերյալ որոշումներ՝ հնարավորության դեպքում Խորհրդի առաջիկա նիստին,
7.13․6․ընտրելու Կազմակերպության աուդիտն իրականացնողին (աուդիտորին), եթե Կազմակերպությունը ենթակա է պարտադիր աուդիտի,
7.13․7․հաստատելու Կազմակերպության ռազմավարությունը, եթե Կազմակերպությունը նախատեսում է ունենալ ռազմավարություն,
7.13․8․հաստատում է անդամավճարների չափը և վճարման կարգը,
7.13․9․հաստատելու Կազմակերպության առաջիկա գործունեության պլանը,
7.13․10․տարին մեկ հաստատելու Կազմակերպության մարմինների կողմից նախորդող տարվա ընթացքում հաստատված Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները,
7.13․11․կազմակերպության գործադիր մարմնի վարձատրություն նախատեսված լինելու դեպքում սահմանելու վարձատրության կարգը և պայմանները.
7.13․12․ունենալ դռնփակ նիստեր:
7.14․Խորհուդը պարտավոր է՝
7.14․1․գործել բացառությամբ Կազմակերպության լավագույն շահից,
7.14․2․գումարել Համաժողով Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով,
7.14․3․բարեխղճորեն կատարել իր պատականությունները և իրացնել իրավունքները,
7.14․4․ներկայացնել հաշվետվություն Համաժողովին՝ Կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ,
7.14․5․իր գործողություներով նպաստել Կազմակերպության հեղինակության բարձրացմանը,
7.14․6․կատարել Կազմակերպության կանոնադրական պահանջները և Համաժողովի որոշումները.
7.14․7․չհրապարակել Կազմակերպությանը, դրա անդամներին կամ աշխատակիցներին վերաբերվող գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
7.14․8․տարին մեկ անգամ հրավիրել հաշվետու ժողով՝ համաձայն Կանոնակարգի,
7.14․9․կատարել Oրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ պարտականություններ:
7.15․Խորհուրդն իր կազմից ընտրում է Խորհրդի Նախագահ՝ երեք տարի ժամկետով: Խորհրդի նախագահի թափուր պաշտոնը համալրվում է 30-օրյա ժամկետում: Խորհրդի նախագահի ժամանակավոր բացակայության կամ ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակ նրան փոխարինում է Խորհրդի անդամներից որևէ մեկը՝ Խորհրդի որոշմամբ:
7.16․Խորհրդի նախագահն իրավասու է՝
7.16․1․իր լիազորություններն իրականացնելիս Կազմակերպության անունից հանդես գալ առանց լիազորագրի,
7.16․2․կնքել պայմանագիր Կազակերպության նախագահի հետ, եթե նման պայմանագրի կնքումը նախատեսված է Օրենքով կամ Կանոնադրությամբ,
7.16․3․հաստատել Կազմակերպության կողմից կնքվող այն գործարքները կամ ֆինանսական գործառնությունները, որոնք նախատեսված չեն տարեկան պլանով և գերազանցում են 450.000 ՀՀ դրամը:
7.17․Խորհրդի նախագահը պարտավոր է`
7.17․1․վերահսկել և համակարգել Խորհրդի նիստերի գումարման, անցկացման և որոշումների կայացման ընթացակարգերի պահպանման գործընթացի համապատասխանությունը Օրենքին և Կանոնադրությանը,
7.17․2․անձամբ կամ իր կողմից պատվիրակված անձի միջոցով ապահովել նիստերի նախնական օրակարգի և արձանագրությունների կազմման, հրապարակման և գրանցումային պահեստավորման գործընթացները,
7.17․3․իր գործառույթներն իրականացնել միայն ի շահ Կազմակերպության:
7.18․Խորհրդի նիստի արդյունքում կազմվում է արձանագրություն, Խորհրդի նախագահի կամ նրա կողմից պատվիրակված այլ անձի կողմից: Արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից հետո 5 (հինգ) օրվա ընթացքում և ստորագրվում է Խորհրդի նախագահի կողմից:
Արձանագրությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
• նիստի գումարման կամ կազմակերպման օրը և վայրը,
• նիստին մասնակցած անձանց անունները, ազգանունները,
• նիստի օրակարգը,
• նիստում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքները, նիստում ընդունված որոշումները և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
7.19․Խորհրդի գործառույթների իրականացմանը կարող են աջակցել Կազմակերպության Նախագահը, աշխատակիցները, Կազմակերպության անդամները:
7.20․Եթե Խորհուրդը քննարկում է Խորհրդի որևէ մասնակցի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր և ընտանիքի այլ անդամներ) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, ապա Խորհրդի տվյալ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 8․ Նախագահ  
8.1․Կազմակերպության ամենօրյա գործունեությունը, Կազմակերպության առաքելության և նպատակների իրականացմանն ուղղված գործունեությունը համակարգում, ղեկավարում և կազմակերպում է Կազմակերպության նախագահը (այսուհետ նաև` Նախագահ):
8.2․Կազմակերպության նախագահը ընտրվում է Համաժողովի կողմից՝ երեք տարի ժամկետով:
8.3․Նախագահը`
8.3․1․ապահովում է Համաժողովի կամ Կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման այլ մարմինների որոշումների կատարումը,
8.3․2․տնօրինում է Կազմակերպության գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Կազմակերպության անունից, որոնց արժեքը չի գերազանցում 450.000 ՀՀ դրամը, իսկ 450000 հազար դրամը գերազանցողը ` Խորհրդի համաձայնությամբ:
8.3․3․ներկայացնում է Կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում,
8.3․4․տալիս է լիազորագրեր,
8.3․5․բանկերում բացում է Կազմակերպության հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) և այլ հաշիվներ,
8.3․6․իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, կատարման համար տալիս է պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,
8.3․7․հաստատում է Կազմակերպության հաստիքացուցակը,
8.3․8․հաստատում է Կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերը, այդ թվում` նրա առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների ներքին կարգապահական և այլ կանոնները,
8.3․9․ղեկավարում է Կազմակերպության ընթացիկ աշխատանքները,
8.3․10․սահմանում է պարտականությունների բաշխում Կազմակերպության աշխատակիցների միջև, վերահսկողություն է իրականացնում Կազմակերպության նյութական ռեսուրսների ձևավորման, բաշխման և օգտագործման շրջանակներում առաջացող գործընթացների նկատմամբ,
8.3․11․դրամահավաքության միջոցով Կազմակերպության հաստատված ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում քայլեր է ձեռնարկում, մշակում և իրականացնում է ծրագրեր, նպաստում է Կազմակերպության բյուջե գումարի մուտքի գործընթացների պատշաճ իրականացմանը,
8.3․12․որոշում է կայացնում նոր աշխատողների ընդունելու և աշխատանքից հեռացնելու վերաբերյալ,
8.3․13․իր լիազորություններն իրականացնելիս Կազմակերպության անունից հանդես է գալիս առանց լիազորագրի,
8.3․14․հաստատում է Կազմակերպության, ինչպես նաև նրա մարմինների հաշվետվությունները,
8.3․15․իրականացնում է օրենքով և Կազմակերպության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
8.4․Նախագահի բացակայության ժամանակ նրա գործառույթներն իրականացնում են Կազմակերպության նախագահի կողմից լիազորված համապատասխան աշխատակիցները:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 9․ Վերստուգող հանձնաժողով  
9.1․Վերստուգող հանձնաժողովն (այսուհետ նաև՝ Հանձնաժողով) ընտրվում է Կազմակերպության Համաժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով և գործում է հերթական Համաժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում հասարակական հիմունքներով։ Քվեարկությամբ (քվեարկության ձևը (բաց կամ փակ (գաղտնի) որոշում է Համաժողովը) Հանձնաժողովի անդամ է ընտրվում առավել շատ ձայներ հավաքած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում կատարվում է քվեարկություն՝ ընդհանուր կարգով:
9.2․Վերստուգող հանձնաժողովը բաղկացած է երեք անդամից՝ նախագահ և երկու անդամ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել միաժամանակ Կազմակերպության այլ ղեկավար մարմնի անդամ կամ աշխատակից: Հանձնաժողովն իր կազմից քվեարկությամբ ընտրում է Հանձնաժողովի նախագահին:
9.3․Հանձնաժողովի անդամ կարող է ընտրվել Կազմակերպությանը առնվազն մեկ տարի անդամակցող անձը:
9.4․Հանձնաժողովը վերահսկում է Խորհրդի, Նախագահի աշխատանքը, Կազմակերպության ֆինանսական գործունեությունը և Կազմակերպության անդամության վերաբերյալ հարցերը:
9.5․Հանձնաժողովը կատարում է անդամության հայտ ներկայացրած անձանց տվյալների ստուգում և տալիս է եզրակացություն թեկնածու համարվող անձի՝ Օրենքին, Կանոնադրությանը և կանոնակարգերին համապատասխանության մասին:
9.6․Հանձնաժողովը տալիս է եզրակացություն Խորհրդի պատվավոր անդամի թեկանծուների մասին:
9.7․Հանձնաժողովն իրավունք ունի կազմակերպության այլ մարմիններից պահանջելու փաստաթղթեր իրենց գործունեության վերաբերյալ: Հանձնաժողովը Համաժողովին ներկայացնում է իր վերջին տարիների կատարած աշխատանքի հաշվետվություն:
9.8․Հանձնաժողովը տարին մեկ անգամ անցկացնում է Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում: Հանձնաժողովն ուսումնասիրում և խորհրդատվություն է տրամադրում Կազմակերպության բյուջեի ձևավորման, ծախսի, կայունության և աճի գործընթացների վերաբերյալ:
9.9․Հանձնաժողովն իրականացնում է Կազմակերպության անդամների վարքագծի կանոնների պահպանման և շահերի բախման նկատմամբ հսկողություն:
9.10․Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով, որոնք հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության: Հանձնաժողովը նիստ է հրավիրում սեփական նախաձեռնությամբ, Խորհրդի, Նախագահի, Կազմակերպության անդամների և աշխատակիցների գրավոր կամ էլեկտրոնային դիմումի հիման վրա: Նիստի ընթացքում հարցի քննարկման արդյունքում Հանձնաժողովը ընդունում է որոշում Կազմակերպության անդամի կողմից վարքագծի կանոնների առկայության կամ բացակայության մասին: Հանձնաժողովի որոշումն ուղարկվում է Խորհրդին, Նախագահին, դիմումատուին, շահագրգիռ կողմերին և հրապարակվում է Կազմակերպության պաշտոնական կայքում: Եթե արձանագրության մեջ պարունակվում է գաղտնիք կազմող տեղեկատվություն, ապա այդ մասը չի հրապարակվում:
9.11․Եթե Հանձնաժողովի որոշմամբ արձանագրվում է Կազմակերպության անդամի կողմից վարքագծի կանոնների խախտում, ապա Խորհուրդն առաջիկա նիստում ընդգրկում է Կազմակերպության անդամի պատասխանատվության հարցը:
9.12․Վերստուգող հանձնաժողովն իր ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում է Կանոնադրությանը համապատասխան:
9.13․Հանձնաժողովն իրականացնում է նաև Օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված իր իրավուքներն ու պարտականությունները:
9.14․Կանոնադրության պետական գրանցման պահից Կազմակերպությունում գործող Վերահսկողական հանձնաժողովը վերափոխվում է վերստուգող հանձնաժողովի՝ պահպանելով տվյալ պահին գործող կազմը:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 10․ Կառավարման մարմինների որոշումների բողոքարկման կարգը  
10.1․Կազմակերպության կառավարման մարմինների կողմից կայացվող որոշումները կարող են բողոքարկվել միայն Կազմակերպության ներսում գործող մարմիններին՝ հաշվի առնելով Կանոնադրությամբ սահմանված յուրաքանչյուր մարմնի իրավասության շրջանակը: Ընդ որում որոշումների բողոքարկման վերջնական օղակը Համաժողովն է կամ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 11․ Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ  
11.1․Կազմակերպությունը Խորհրդի որոշմամբ կարող են ստեղծվել մասնաճյուղեր, մասնագիտական խորհուրդներ՝ ապահովելով նրանց գործունեության համար պայմաններ:
11.2․Կազմակերպության նախագահի որոշմամբ կարող են ստեղծվել ակումբներ, գրասենյակներ և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ։ Կառուցվածքային ստորաբաժանումները հետապնդում են նույն նպատակները, ինչ Կազմակերպությունը։
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 12․ Կազմակերպության գույքի գոյացման աղբյուրները և օգտագործման կարգը  
12.1․Կազմակերպության սեփականությունը գոյանում է դրամաշնորհներից, նվիրաբերություններից, նվիրատվություններից, անդամավճարներից (առկայության դեպքում), օրենքով և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացված գործունեությունից, ներառյալ` ձեռնարկատիրական գործունեությունից, իր ստեղծած կամ իր մասնակցությամբ այլ կազմակերպությունից ստացված միջոցներից և օրենքով չարգելված այլ, այդ թվում՝ օտարերկրյա աղբյուրներից:
12.2․Կազմակերպության հիմնադիրների և անդամների՝ սեփականության իրավունքով կազմակերպությանը հանձնած, ինչպես նաև այլ աղբյուրներից ստացված գույքը կազմակերպության սեփականությունն է:
12.3․Կազմակերպությունն իրեն պատկանող գույքը տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում է իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրականացման համար և այդ նպատակներին համապատասխան՝ օրենքով սահմանված կարգով։
12.4․Կազմակերպության հիմնադիրները և անդամները Կազմակերպությանը որպես սեփականություն հանձնած գույքի (ներառյալ՝ անդամավճարները) նկատմամբ իրավունքներ չունեն: Նրանք իրենց պատկանող գույքով պատասխանատու չեն Կազմակերպության պարտավորությունների, իսկ Կազմակերպությունը՝ իր հիմնադիրների և անդամների պարտավորությունների համար:
12.5․Կազմակերպության գույքը չի կարող բաշխվել նրա հիմնադիրների և անդամների միջև:
OOjs UI icon caretDown.svgՀոդված 13․ Կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը  
13.1․Կազմակերպության վերակազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով:
13.2․Կազմակերպության գործունեությունը կարող է որոշակի ժամկետով կասեցվել դատարանի որոշմամբ` Լիազոր մարմնի դիմումի հիման վրա:
13.3․Կազմակերպության վերակազմակերպումը կամ լուծարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
13.4․Կազմակերպությունը լուծարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև սնանկության հետևանքով:
13.5․Կազմակերպության լուծարման դեպքում օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջները բավարարելուց և պարտադիր վճարումներն իրականացնելուց հետո մնացած գույքը Համաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով օգտագործում է Կազմակերպության կանոնադրական նպատակների իրականացման համար, դրա անհնարինության դեպքում փոխանցվում է պետական բյուջե:

*1 Անձնական տվյալների փոփոխության դեպքում, եթե Կազմակերպության անդամը դրա մասին նախապես չի տեղեկացրել Կազմակերպության Խորհրդին, ծանուցումը համարվում է ստացված, իսկ անդամը՝ տեղեկացված: