Gadget usage statistics

Jump to navigation Jump to search

Հետևյալ տվյալները վերցված են քեշից և վերջին անգամ թարմացվել են 09:05, 25 Սեպտեմբերի 2023։ Քեշում հասանելի է առավելագույնը 5000 արդյունք:

This table indicates the number of users who have enabled each gadget on this wiki. An active user is counted as someone who has made an edit in the last 30 days. This list excludes stats for gadgets enabled for everyone by default and may include gadgets that are no longer available.

No gadgets found.